Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru i serii dowodu osobistego, nr PESEL, adresu, nr telefonu, wizerunku jest Stowarzyszenie Kibiców Arsenal Poland Supporters Club, zarejestrowane pod numerem KRS :0000304792, z siedzibą w Lublinie ul. Koncertowa 9/86 20-843. Dane kontaktowe +48 607 368 286 mail:apsc@gooner.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia określonych w §9 oraz §10 statutu Stowarzyszenia; Dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt. o RODO.

3. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania),

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji działań statutowych po wcześniejszym poinformowaniu Pani/Pana o podmiocie otrzymującym dane

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana członkostwa w Stowarzyszeniu Kibiców Arsenal Poland Supporters Club.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody jeżeli została wyrażona.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
8. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/ Pana danych następuje w celu określonym w pkt 2 . podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu Kibiców Arsenal Poland Supporters Club.

9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w formie profilowania).